Wizyt: 103727
Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
Witamy w BIP Żłobka Miejskiego Nr 2 w Gorzowie WielkopolskimInternetowy System Biuletynu Informacji Publicznej realizowany jest na podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10 poz. 68).Informacje nieopublikowane w Biuletynie udostępniane są na pisemny wniosek zainteresowanego.KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHw Żłobku Miejskim nr 2 w Gorzowie Wlkp.INFORMACJE OGÓLNE1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 2 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Obotrycka 1.2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych a także egzekucji przysługujących praw, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu: rodo.gorzow@gmail.com.3. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:Prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.4. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.5. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.GRUPY OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANEPRACOWNICY Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 409 ze zm.) oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonania umowy. Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt. Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. usługi z zakresu medycyny pracy, serwis oprogramowania kadrowo- płacowego)KANDYDACI NA PRACOWNIKÓW Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Zgodnie z USTAWĄ z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 409 ze zm.) oraz innymi aktami prawnymi określającymi warunki zatrudnienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo do uznania kandydatury za ważnej. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie kandydata w procesie rekrutacyjnym. Okres przechowywania danych kończy się w momencie zakończenia rekrutacji. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.WYCHOWANKOWIE Celem przetwarzania danych jest dokumentacja oraz realizacja procesu opieki. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 409 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Gorzowie Wielopolskim - Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz. 693. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo. Niepodanie danych osobowych może spowodować niewywiązanie się z wymogu poddania się procesowi edukacji powszechnej. Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt. Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. organ nadzorczy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania dziennika elektronicznego)KANDYDACI/NIEPRZYJĘCI - WYCHOWANKOWIE Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 409 ze zm.) oraz Uchwały Nr V/72/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu Nr 2 w Gorzowie Wielopolskim - Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 roku, poz. 693. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie określonym ustawowo. Niepodanie danych osobowych może spowodować niewywiązanie się z wymogu poddania się procesowi edukacji powszechnej lub może być dobrowolne. Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów.KONTRAHENCI Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie określonej umowy. Podstawa prawna zależy od przedmiotu i charakteru umowy. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy. Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt. Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania księgowego)PRACOWNICY, EMERYCI I RENCIŚCI ORAZ PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZIN PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Celem przetwarzania danych jest przyznanie świadczeń socjalnych. Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163 USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przyznanie świadczeń socjalnych lub ograniczy ich wysokość. Okres przechowywania danych określony jest ustawowo i jest zgodny z Jednolitym wykazem akt. Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych określonych w przepisach prawa (np. Urząd Skarbowy) lub do odbiorców, z którymi Administrator zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych (np. serwis oprogramowania kadrowo-płacowego i księgowego)OSOBY PRZEBYWAJĄCE W OBRĘBIE OBJĘTYM MONITORINGIEM WIZYJNYM Celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Okres przechowywania danych określony jest w regulaminie monitoringu wizyjnego. Dane mogą być przekazywane do służb związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym (np. Policja lub Straż Miejska).WSZELKIE INNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH, NIE BĘDĄCE WYMOGIEM USTAWOWYM MOGĄ BYĆ REALIZOWANE WYŁACZNIE NA ZGODĘ OSÓB, KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE. WARUNKI PRZETWARZANIA TYCH DANYCH BĘDĄ OKRESLONE W TREŚCI ZGODY.